அனைத்து உணவகங்களும் இந்த ஆண்டு நினைவு நாளில் திறக்கப்படுகின்றன